Wytyczne dotyczące zarządzania portalem GPAI AI4SME

WPROWADZENIE

Szablon Portalu AI4MŚP (Portal) został stworzony przez Grupę Roboczą GPAI ds. Innowacji i Komercjalizacji (I&C WG), aby zrealizować cele w ramach Grupy Doradczej ds. Szerokiego Przyjęcia AI przez MŚP.

Szablon portalu ma minimalne cechy i służy jako punkt wyjścia dla wyznaczonych operatorów portali z różnych państw członkowskich GPAI w celu dostosowania go do lokalnego kontekstu. Portal łączy osoby poszukujące rozwiązań (tj. firmy nieświadome i świadome AI) z dostawcami rozwiązań AI, które mają odpowiednie doświadczenie w dostarczaniu rozwiązań AI spełniających potrzeby MŚP. Portal umożliwia każdemu członkowi GPAI dostosowanie go do własnego kontekstu lokalnego i zarządzanie portalem za pomocą wyznaczonego operatora portalu.

Materiały portalu są udostępniane upoważnionym członkom GPAI. Materiały portalu są udostępniane operatorom portalu wyznaczonym przez odpowiednią agencję rządową państwa członkowskiego GPAI wyłącznie za pośrednictwem bezpiecznych środków (zarejestrowana nazwa i hasło). Materiały portalu są udostępniane na odpowiednich licencjach typu open source i creative commons.

DEFINICJE

AIMIND: Wskaźnik dojrzałości AI opracowany przez GPAI’s I&C WG.

GPAI: Globalne partnerstwo na rzecz sztucznej inteligencji

Członek GPAI: Eksperci w branży sztucznej inteligencji rekomendowani przez rządy państw członkowskich.

Państwo członkowskie GPAI: Kraj będący członkiem GPAI

Przedstawiciel GPAI w państwie członkowskim: Minister z lokalnego rządu wyznaczony do reprezentowania swojego kraju w GPAI

Agencja państwa członkowskiego: Lokalna agencja rządowa lub jej odpowiednik, która wspiera lokalnych przedsiębiorców poszukujących rozwiązań Poszukiwaczy Rozwiązań i Dostawców Rozwiązań.

Operator portalu: Lokalna organizacja wyznaczona przez Agencję Państwa Członkowskiego do prowadzenia i utrzymywania Portalu.

Materiały portalu: Kod źródłowy i powiązane materiały do konfiguracji i obsługi Portalu.

Poszukiwacz rozwiązań: Poszukiwacze rozwiązań to MŚP lub inne organizacje, które poszukują rozwiązań AI odpowiadających potrzebom ich branży.

Dostawca rozwiązań: Dostawcy rozwiązań to sprzedawcy, którzy chcą oferować swoje produkty i rozwiązania AI osobom poszukującym rozwiązań.

SPMIND: Indeks Dojrzałości Dostawców Rozwiązań opracowany przez GPAI’s I&C WG.

ZASADY OGÓLNE

Wszystkie strony [1] powiązane z Portalem będą przestrzegać następujących zasad ogólnych:

 1. Przestrzeganie wartości GPAI: Wszystkie strony platformy muszą przestrzegać wartości GPAI i zaleceń Rady ds. Sztucznej Inteligencji OECD. GPAI ma wyłączne i absolutne prawo do dyskwalifikacji każdej strony, która nie przestrzega wyżej wymienionych wartości i zaleceń.
 2. Brak odpowiedzialności prawnej wobec GPAI: GPAI nie ponosi odpowiedzialności prawnej wynikającej z przyjęcia, hostingu i obsługi Portalu przez państwa członkowskie.
 3. Zgodność z prawem o ochronie danych osobowych: Każdy kraj wdroży Portal zgodnie ze swoimi przepisami dotyczącymi prywatności danych (np. ogólne rozporządzenie o ochronie danych – RODO, ustawa o ochronie danych osobowych – UODO).
 4. Zobowiązania do zachowania poufności: Wszystkie strony nie będą zamieszczać w Portalu tajemnic handlowych ani informacji poufnych.

Każdego członka GPAI zachęca się do zlokalizowania zalecanych wytycznych dotyczących zarządzania w celu dostosowania ich do lokalnych wymogów prawnych i regulacyjnych.

ROLE I ZASADY ZARZĄDZANIA

Istnieje sześć (6) kluczowych ról portalu GPAI AI4MŚP:

 1. GPAI

Rola:
GPAI ma na celu zwiększenie adopcji sztucznej inteligencji wśród MŚP poprzez stworzenie portalu dopasowującego osoby poszukujące rozwiązań i dostawców rozwiązań. Inicjatywa ta jest wspierana przez GPAI I&C WG, która opracowała portal jako szablon do wykorzystania przez państwa członkowskie GPAI.

 1. Państwo członkowskie

Rola:
Każde państwo członkowskie reprezentowane w GPAI wyznacza przedstawiciela GPAI w celu zatwierdzenia korzystania z Portalu.

 1. Przedstawiciel GPAI państwa członkowskiego

Rola:
Przedstawiciel GPAI państwa członkowskiego zatwierdza korzystanie z Portalu na różnych poziomach, takich jak poziom lokalny, wojewódzki lub krajowy.

Przedstawiciel GPAI państwa członkowskiego:
a. Zatwierdza korzystanie z portalu
b. Wyznacza odpowiednią agencję rządową do obsługi Portalu

 1. Agencja państwa członkowskiego

Rola:
Każda agencja państwa członkowskiego wyznacza operatora portalu w celu wspierania wdrażania i obsługi portalu w swoim kraju.

Agencja państwa członkowskiego:
a. Wyznacza 1 lub więcej Operatorów Portalu do obsługi Portalu
b. Promuje korzystanie z Portalu wśród lokalnych Poszukiwaczy Rozwiązań i Dostawców Rozwiązań

 1. Operatorzy portalu

Rola:
Operatorzy Portalu będą w pełni odpowiedzialni za działanie i utrzymanie Portalu. Operator Portalu będzie również odpowiedzialny za zatwierdzanie Dostawców Rozwiązań, którzy zarejestrowali się w Portalu. Operator Portalu będzie współpracował z Agencją Państwa Członkowskiego w celu dotarcia do potencjalnych Dostawców Rozwiązań i Poszukiwaczy Rozwiązań..

Zarządzanie:

Operator Portalu będzie przestrzegać następujących wytycznych dotyczących zarządzania w odniesieniu do działania Portalu i Przewodnika Operatora Portalu [2] dostępnego na forum online:

Operacje
a. Portal będzie dostępny 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, w tym we wszystkie dni wolne od pracy.
b. Zebrane dane Portalu będą wykorzystywane wyłącznie do promowania celów Portalu i nie będą sprzedawane, wymieniane ani w inny sposób wykorzystywane do innych celów.
c. Operator Portalu będzie przestrzegać najlepszych praktyk branżowych w zakresie przechowywania i bezpieczeństwa danych.
d. Operator Portalu będzie przestrzegać wszystkich obowiązujących przepisów ustawowych i wykonawczych oraz wszystkich przepisów pomocniczych w odniesieniu do wszelkich danych osobowych gromadzonych przez Operatora Portalu za pośrednictwem Portalu.
e. Operator Portalu zapewni regularną aktualizację systemu WordPress i wszystkich wtyczek używanych do tworzenia Portalu w celu zapewnienia bezpieczeństwa. Operator Portalu dopilnuje również, aby wszystkie niezbędne licencje zostały zakupione i odpowiednio licencjonowane zgodnie z wymaganiami.
f. Operator Portalu nie ponosi odpowiedzialności za rozwiązywanie jakichkolwiek sporów, które mogą powstać między stronami korzystającymi z Portalu.
g. Operator Portalu udostępni użytkownikom Portalu kanał do przekazywania informacji zwrotnych dotyczących usług oferowanych przez Portal, aby umożliwić Operatorowi Portalu ulepszanie lub poprawianie komfortu użytkowania i użyteczności Portalu.
Operator Portalu zastrzega sobie prawo, według własnego wyłącznego uznania, do uniemożliwienia Poszukiwaczowi Rozwiązania lub Dostawcy Rozwiązania korzystania z Portalu, jeśli Poszukiwacz Rozwiązania lub Dostawca Rozwiązania nie przestrzega jakichkolwiek wytycznych dotyczących zarządzania lub wartości GPAI.

Sprawy związane z Poszukującym rozwiązania
a. Dostęp do Portalu przez Poszukującego rozwiązania będzie bezpłatny.
b. Żadnemu Poszukującemu rozwiązania nie można odmówić dostępu do Portalu.
c. I&C WG nie wymaga od Poszukiwacza Rozwiązań rejestracji konta w celu korzystania z Portalu. Zamiast tego, Poszukiwacz Rozwiązania będzie zachęcany do udziału w ocenie AIMIND [3], stanowiącej Załącznik A do niniejszych wytycznych.
d. I&C WG zaleca korzystanie z listy mailingowej Portalu w celu zebrania adresu e-mail Osoby Poszukującej Rozwiązania.
e. Po zatwierdzeniu Dostawca Rozwiązania musi przesłać na Portal przypadki użycia dla rozwiązań AI, które Dostawca Rozwiązania zbudował dla swoich klientów.
f. Operator Portalu może zażądać od Dostawcy Rozwiązania usunięcia przypadku użycia przesłanego na Portal przez Dostawcę Rozwiązania, jeśli Operator Portalu uzna, że taki przypadek użycia narusza którąkolwiek z wartości GPAI .Operator Portalu ma wyłączne prawo do usunięcia takiego przypadku użycia z Portalu, jeśli Dostawca Rozwiązania nie podejmie żadnych działań w ciągu 5 dni roboczych od daty takiego żądania przez Operatora Portalu.
g. Aby korzystać z Portalu, Dostawca rozwiązania musi zarejestrować konto. Wszystkie informacje przesłane przez Dostawcę Rozwiązania będą uznawane za informacje publiczne i będą wyświetlane na Portalu w celu publicznego dostępu.

Sprawy związane z Dostawcą Rozwiązań
a. Operator Portalu przetwarza i rozpatruje wszystkie wnioski od Dostawców rozwiązań w sposób uczciwy i przejrzysty w ciągu rozsądnej liczby dni roboczych od daty otrzymania wniosku i informuje Dostawcę rozwiązań o zatwierdzeniu wniosku.
b. Po zatwierdzeniu Dostawca Rozwiązania musi przesłać na Portal przypadki użycia dla rozwiązań AI, które Dostawca Rozwiązania stworzył dla swoich klientów.
c. Operator Portalu może zażądać od Dostawcy Rozwiązania usunięcia przypadku użycia przesłanego na Portal przez Dostawcę Rozwiązania, jeśli Operator Portalu uzna, że taki przypadek użycia narusza którąkolwiek z wartości GPAI. Operator Portalu ma wyłączne prawo do usunięcia takiego przypadku użycia z Portalu, jeśli Dostawca Rozwiązania nie podejmie żadnych działań w ciągu 5 dni roboczych od daty takiego żądania przez Operatora Portalu.
d. Aby korzystać z Portalu, Dostawca rozwiązania musi zarejestrować konto. Wszystkie informacje przesłane przez Dostawcę Rozwiązania będą uznawane za informacje publiczne i będą wyświetlane na Portalu w celu publicznego dostępu.

 1. Dostawcy rozwiązań

Rola:
Dostawcy rozwiązań to sprzedawcy, którzy chcą oferować swoje produkty i rozwiązania AI osobom poszukującym rozwiązań..

Zarządzanie:
Dostawcy Rozwiązań muszą zarejestrować konto na Portalu i przejść ocenę SPMIND (załączoną jako Załącznik B do niniejszych wytycznych) oraz kolejne kroki, jak pokazano poniżej:

Operatorzy Portali zatwierdzą rejestrację Dostawcy Rozwiązania na podstawie następujących warunków:

 1. Dostawca Rozwiązania musi przejść ocenę SPMIND z wynikiem 2,5 lub wyższym.
 2. Dostawca Rozwiązania musi przejść rozmowę kwalifikacyjną z administratorem Portalu ORAZ/LUB
 3. Operator Portalu akceptuje odpowiednie dokumenty do oceny:
  a. Akredytacja lub certyfikacja Dostawcy Rozwiązania wskazująca na kompetencje techniczne
  b. Dokumenty potwierdzające, które wskazują na rentowność operacyjną (np. bilans, rachunek przepływów pieniężnych) i przypadki użycia AI (np. materiały marketingowe / broszury firmy).

Przykładowe pytania do rozmowy kwalifikacyjnej znajdują się w załączniku C do niniejszego dokumentu. Pełny zestaw pytań do wywiadu można znaleźć w przewodniku operatora portalu [4]. The Portal Operators are encouraged to enhance and localize the sample interview questions as necessary.

Dostawca Rozwiązania będzie przez cały czas spełniał wszystkie poniższe wymagania:

a. Przestrzegać wartości GPAI, a w szczególności zasad odpowiedzialnego zarządzania godną zaufania sztuczną inteligencją, w szczególności następujących zasad:

i. wzrost sprzyjający włączeniu społecznemu, zrównoważony rozwój i dobrobyt;
ii. wartości skoncentrowane na człowieku i sprawiedliwość;
iii. przejrzystość i możliwość wyjaśnienia
iv. solidność, bezpieczeństwo i ochrona;
v. odpowiedzialność.


b. informacje przekazywane Operatorowi portalu lub Portalowi przez Dostawców rozwiązań muszą być zgodne z prawdą i dokładnee
c. Dostawcy rozwiązań nie mogą udostępniać Operatorowi portalu ani za pośrednictwem Portalu żadnych poufnych informacji stron trzecich, w tym między innymi poufnych informacji swoich klientów.
d. GPAI, Członek GPAI i Operator Portalu nie ponoszą żadnej odpowiedzialności, która może wynikać z jakichkolwiek informacji przesłanych przez Dostawcę Rozwiązania, w tym między innymi informacji niedokładnych, niekompletnych, wprowadzających w błąd lub ujawniających poufne informacje klientów Dostawcy Rozwiązania. Dostawca Rozwiązań zwolni GPAI, Członka GPAI i Operatora Portalu z wszelkich tego typu zobowiązań.

 1. Poszukiwacze rozwiązań

Role:
Poszukiwacze Rozwiązań uzyskują dostęp do Portalu w celu wyszukiwania odpowiednich Dostawców Rozwiązań w celu zaspokojenia ich potrzeb w zakresie sztucznej inteligencji oraz przeglądania listy Dostawców Rozwiązań i ich przypadków użycia. Osoby poszukujące rozwiązań mogą skorzystać z funkcji „Skontaktuj się z nami”, aby skontaktować się z dostawcą rozwiązań.

Zarządzanie:
Poszukiwacze Rozwiązań będą przestrzegać wartości GPAI i Zalecenia Rady OECD w sprawie Sztucznej Inteligencji, korzystając z rozwiązań AI w swojej organizacji, a także oferując rozwiązania AI swoim klientom. W szczególności Podmioty poszukujące rozwiązań będą przestrzegać zasad odpowiedzialnego zarządzania godną zaufania sztuczną inteligencją, w tym między innymi:

i. wzrost sprzyjający włączeniu społecznemu, zrównoważony rozwój i dobrobyt;
ii. wartości skoncentrowane na człowieku i uczciwość;
iii. przejrzystość i możliwość wyjaśnienia;
iv. solidność, bezpieczeństwo i ochrona;
v. odpowiedzialność.


Poszukiwacze rozwiązań są zachęcani do zapisania się na listę mailingową i wzięcia udziału w ocenie AIMIND (w załączniku A), zanim skontaktują się z dostawcami rozwiązań.

ZAŁĄCZNIK A

Test AIMIND dla MŚP

AIMIND to skoncentrowane na przemyśle ramy oceny gotowości AI opracowane przez Komitet MŚP w ramach grupy roboczej ds. innowacji i komercjalizacji GPAI. Wykrywa i określa krytyczne czynniki sukcesu do wdrożenia AI w oparciu o połączone doświadczenie branżowe komitetu ekspertów z różnych branż i krajów.

AIMIND pozwala przedsiębiorcom i organizacjom ocenić ich gotowość do wdrożenia AI i zidentyfikować lukę między ich obecnym a pożądanym stanem, umożliwiając tym samym organizacjom zrozumienie podejścia do przyjęcia AI i podjęcia konkretnych kroków w celu zwiększenia gotowości do wdrożenia i wykorzystania AI.

Finalnie celem AIMIND jest zmaterializowanie abstrakcyjnych koncepcji w konkretne działania, aby pomóc organizacjom przyspieszyć wdrożenie AI.

FilaryŚcieżkiOceny
Gotowość organizacyjnaWsparcie w zarządzaniuCzy organizacja przeznaczyła zasoby na inicjatywy AI?
Umiejętność posługiwania się AICzy pracownicy potrafią zidentyfikować potencjalne przypadki użycia AI i być świadomymi konsumentami rozwiązań AI?
Talenty AICzy organizacja ma możliwości wdrażania, integracji i utrzymania modeli AI?
Akceptacja AI przez pracownikówCzy pracownicy ufają i akceptują systemy oparte na AI?
Kultura eksperymentowaniaCzy organizacja ma kulturę eksperymentowania dla pracowników w celu badania i rozwijania wykorzystywania AI?
Gotowość w zakresie etyki i zarządzaniaZarządzanie AICzy organizacja posiada odpowiedni model zarządzania, aby uniknąć niezamierzonego szkodzenia użytkownikom końcowym?
Kontrola ryzyka AICzy organizacja posiada odpowiednią klasyfikację poziomu ryzyka systemów AI?
Gotowość do tworzenia wartości biznesowejBiznesowe przykłady wdrożeńCzy organizacja zidentyfikowała odpowiednie przykłady wdrożeń AI i oceniła ich proponowaną wartość?
Gotowość danychJakość danych
Czy organizacja posiada procesy zapewniające jakość (dokładność, kompletność) zbieranych danych?
Dane referencyjneCzy istnieje jedno źródło wiarygodności i spójności formatu danych i metadanych?
Gotowość infrastrukturyInfrastruktura uczenia maszynowego (ML)Czy organizacja posiada odpowiednią i wystarczającą infrastrukturę ML (np. GPU, pamięć) do wsparcia szkolenia i wdrażania modeli AI?
Infrastruktura danychCzy organizacja korzysta z odpowiedniej infrastruktury danych (np. data lake) jako centralnego repozytorium danych?

ZAŁĄCZNIK B

Kwestionariusz SPMIND dla dostawcy rozwiązań

SPMIND (Solution Provider Maturity Index) to ukierunkowane na rynek ramy oceny gotowości do obsługi AI opracowane przez Komitet MŚP w ramach grupy roboczej GPAI ds. innowacji i komercjalizacji. Obejmuje on krytyczne zdolności skutecznego dostawcy AI w oparciu o połączone doświadczenie branżowe ekspertów grupy roboczej GPAI z różnych branż i krajów.

SPMIND pozwala dostawcy rozwiązań, opracowującemu lub integrującemu rozwiązania oparte na sztucznej inteligencji (AI), zostać uznanym za zaufanego dostawcę w zakresie budowania i wdrażania takich rozwiązań.

TematyWymaganiaOcena
Dojrzałość organizacyjna i ład korporacyjnyZrozumienie łańcucha wartościOrganizacja może określić etapy łańcucha wartości, w które wpasuje się jego oferta. Zakres łańcucha wartości i charakter jego etapów będzie zależał od specyficznego kontekstu wnioskodawcy (B2B lub B2C itp.). Łańcuch wartości musi obejmować minima możliwych użytkowników końcowych, nabywców rozwiązania i podwykonawców.
Kultura AI u decydentówKierownictwo i zarząd firmy, której dotyczą projekty AI, posiadają kulturę AI i wystarczające zrozumienie potrzeb, ograniczeń i ryzyka związanego z projektami AI.
Umiejętności pracowników zaangażowanych w projekty AIPersonel zaangażowany we wszystkie fazy inżynierii niezbędne do rozwoju i wdrożenia AI (w tym aspekty oprogramowania i danych) jest zidentyfikowany, a firma wdraża środki zapewniające jego umiejętności.
Kontrola zależności i podwykonawstwaOrganizacja analizuje stopień zależności cyfrowych (oprogramowanie, biblioteki, dane) i/lub relacji z podwykonawcami w odniesieniu do projektu AI (zależności całkowite, częściowe lub mniejszościowe) i zapewnia strategie zaradcze w przypadku załamania się tych zależności i/lub relacji.
Dojrzałość komercyjnaOpanowanie biznesowego przypadku użyciaOrganizacja jest w stanie jasno przedstawić różne zastosowania (sektor działalności, specyficzne oczekiwania technologiczne, wielkość klienta itp.), dla których zamierza zastosować swoje rozwiązania AI. Zastosowania mogą dotyczyć zarówno klientów zewnętrznych, jak i współpracowników wewnątrz firmy.
Spójność strategii biznesowychOrganizacja wdraża strategię biznesową zgodną z charakterem proponowanego rozwiązania AI. Jeśli argument „AI” nie jest podkreślany w jej strategii marketingowej, wyjaśnij zasadność tego wyboru.
Adekwatność strategii rozwoju i wdrażaniaOrganizacja wdraża strategie rozwoju i wdrożenia dostosowane do celów, do których zamierza przeznaczyć swoje produkty/usługi (typ klienta (np. MŚP), krytyczność sektora, struktura firmy klienta lub standardy rozwoju i wdrożenia klienta)
Synergia z ekosystememOrganizacja utrzymuje powiązania z odpowiednim ekosystemem (inkubatory, klastry przedsiębiorczości, udział w projektach, wkład naukowy itp.)
Zgodność z przepisami administracyjnymi i podatkowymiOrganizacja musi być wpisana do rejestru przedsiębiorców/spółek oraz mieć opłacone należne na dzień składania wniosku podatki i składki na ubezpieczenie społeczne.
Doświadczenie w zakresie wprowadzania na rynekOrganizacja prowadzi działania związane z wprowadzeniem na rynek rozwiązania AI, np. działania prowadzone z klientami, działania związane ze zgodnością z przepisami związanymi z końcową dziedziną zastosowania rozwiązania AI, działania działu sprzedaży itp.
Referencje klientówOrganizacja jest w stanie przedstawić referencje klientów: działań sprzedażowych lub wdrożenia rozwiązania AI u klienta lub referencje z tzw. proof of concept (POC), jeśli organizacja nie prowadziła jeszcze działań sprzedażowych.
Dojrzałość danychZarządzanie danymiOrganizacja wdraża proces pozwalający na wyraźne zidentyfikowanie różnych zbiorów danych wykorzystywanych jako dane wejściowe i generowanych jako dane wyjściowe, poznanie pochodzenia danych oraz tego, czy są one zarządzane wewnętrznie czy zewnętrznie, a także zidentyfikowanie osób odpowiedzialnych za przetwarzanie dokonywane na tych danych.
Opanowanie cyklu życia danychOrganizacja jest w stanie wyjaśnić dla każdego etapu cyklu życia danych metody stosowane do identyfikacji potrzeb i ograniczeń z nimi związanych. Oczekuje się, że etapy te obejmą wszystkie procesy przetwarzania i operacje wykonywane na danych od ich utworzenia do ich usunięcia.
Rzetelność i legalność przetwarzania danychOrganizacja wdraża metody pozwalające na identyfikację danych i metadanych, które mogą potencjalnie powodować nieuczciwość w przetwarzaniu dokonywanym przez AI oraz elementów, których przetwarzanie może być niezgodne z regulacjami w zależności od przypadków zastosowania.
Opanowanie praw dostępuOrganizacja wdraża metody ograniczające dostęp modelu do danych mogących powodować nieuczciwość lub nielegalne przetwarzanie, zarówno w fazie testowej, jak i w warunkach produkcyjnych.
Opanowanie jakościOrganizacja wdraża procesy monitorowania jakości danych w ich całym cyklu życia. Organizacja proponuje cechy jakości danych, które są istotne dla jego sytuacji.
Opanowanie przygotowania zbiorów danychW ramach uczenia modeli organizacja wdraża metody podziału zbiorów danych zgodnie z najlepszymi praktykami w tej dziedzinie (dotyczy tylko niektórych typów rozwiązań AI).
Opanowanie danych w warunkach produkcyjnychOrganizacja wdraża metody zapewniające, że dane wejściowe w warunkach produkcyjnych są podobne do danych użytych do tworzenia modeli (dotyczy tylko niektórych typów rozwiązań AI).
Dojrzałość etycznaŚwiadomość etycznaOrganizacja prowadzi działania istotne dla podnoszenia świadomości etycznej wśród całego personelu zaangażowanego w projekty AI.
Zarządzanie ryzykiem specyficznym dla AIOrganizacja wdraża podejście oparte na ryzyku, które obejmuje w szczególności ryzyko specyficzne dla wykorzystania AI, a także obejmuje ryzyko dla praw podstawowych (społeczeństwo, wpływ indywidualny). (Ocenie podlega jedynie zdolność organizacji do identyfikacji ryzyka, a nie jakość i adekwatność strategii redukcji ryzyka).
Uczciwość przetwarzania dokonywanego w warunkach produkcyjnychOrganizacja wdraża podejście oparte na ryzyku, identyfikując ryzyko nieuczciwości w warunkach produkcyjnych. (Oceniana jest tylko zdolność organizacji do identyfikacji ryzyka, a nie jakość i adekwatność strategii redukcji ryzyka).
Wyjaśnialność i interpretowalnośćOrganizacja wdraża metody zapewniające, że użytkownicy końcowi i osoby, na które ma wpływ przetwarzanie realizowane przez rozwiązania AI, są informowani o elementach, które doprowadziły do wytworzenia danych wyjściowych systemu. Otrzymane informacje nadają się do wykorzystania przez te osoby.
Możliwość śledzenia procesu podejmowania decyzjiOrganizacja wdraża metody śledzenia danych, które doprowadziły do uzyskania danych wyjściowych z rozwiązania AI. Organizacja musi co najmniej wykazać, że wdraża strategie pozwalające na zachowanie historii przeprowadzonego przetwarzania.
TransparentnośćOrganizacja dostarcza dokumentację techniczną określającą w szczególności rodzaje zaimplementowanych algorytmów, oczekiwane wydajności oraz obszar wykorzystania (użytek wewnętrzny lub dla określonych interesariuszy w organizacji).
Informacje dla zainteresowanych stronOrganizacja wdraża strategie umożliwiające interesariuszom posiadanie elementów informacji niezbędnych do ich relacji z rozwiązaniem AI (rozwój, użytkowanie, kontrola, opinia publiczna itp.)
Wpływ na środowiskoOrganizacja wdraża strategie ograniczające wpływ rozwiązania na środowisko. Strategie te mogą dotyczyć danych, algorytmu lub procesów wewnętrznych.
Dojrzałość infrastrukturyKontrola infrastruktury danychOrganizacja formalizuje specyfikacje infrastruktury niezbędnej na każdym etapie cyklu życia danych oraz dba o wdrożenie zasobów (materialnych i ludzkich) niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania infrastruktury na każdym etapie (etapy te obejmują wszystkie procesy i operacje wykonywane na danych od ich utworzenia do ich usunięcia).
Opanowanie infrastruktury inżynierii systemowejOrganizacja formalizuje specyfikacje infrastruktury wymaganej na każdym etapie cyklu inżynierii systemu oraz dba o wdrożenie zasobów (materialnych i ludzkich) niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania infrastruktury na każdym etapie (etapy te obejmują co najmniej specyfikację, rozwój, weryfikację i walidację, wdrożenie i utrzymanie).
Kontrola infrastruktury w warunkach produkcyjnychOrganizacja formalizuje specyfikację niezbędnej infrastruktury w warunkach produkcyjnych oraz dostosowuje swój system do infrastruktury klienta albo w odpowiedni sposób informuje swojego klienta o zasobach (materialnych i ludzkich) niezbędnych do sprawnego działania systemu.
Ochrona i bezpieczeństwoOrganizacja wdraża strategie ochrony danych na każdym etapie cyklu inżynierii systemu, np. wymagania RODO.
Dojrzałość end-to-endKontrola projektuOrganizacja formalizuje podstawowe zasady swoich rozwiązań AI, biorąc pod uwagę potrzeby związane z docelowym kontekstem operacyjnym (typ użytkowników, ograniczenia biznesowe itp.) oraz ograniczenia techniczne.
Biegłość w zakresie inżynierii danychOrganizacja formalizuje niezbędne operacje w ramach etapów inżynierii danych oraz tworzy odpowiednie zasoby (oprogramowanie, sprzęt i personel).
Umiejętność opracowywania modeliOrganizacja formalizuje niezbędne operacje w ramach wyboru i rozwoju modelu AI oraz tworzy odpowiednie zasoby (oprogramowanie, sprzęt i personel).
Opanowanie procesu wdrażania systemuOrganizacja formalizuje operacje niezbędne do wdrożenia kompletnego systemu oraz kompletuje odpowiednie zasoby (oprogramowanie, sprzęt i personel).
Biegłość w zakresie weryfikacjiOrganizacja wdraża ustrukturyzowane podejście do przeprowadzania weryfikacji rozwiązań AI. Metody weryfikacji wykraczają poza testy jednostkowe poprawności działania, obejmują kompletne rozwiązania AI, a nie tylko modele, a stosowane wskaźniki wydajności są dostosowane do typów wydajności poszukiwanych przez klienta.
Kontrola wdrażaniaOrganizacja wdraża procedury zapewniające właściwe użytkowanie systemu, monitorowanie systemu po jego wdrożeniu oraz umożliwiające prowadzenie działań konserwacyjnych.

[1] Wszystkie strony portalu odnoszą się do osób poszukujących rozwiązań, dostawców rozwiązań, operatorów portali i członków GPAI.

[2] Operator portalu musi zarejestrować konto na forum, aby uzyskać dostęp do przewodnika operatora portalu.

[3] Indeks dojrzałości AI opracowany przez GPAI I&C WG.

[4] Operator Portalu jest zobowiązany do zarejestrowania konta na forum ( https://ai4smeportal.org/ ) w celu uzyskania dostępu do przewodnika Operatora Portalu.