Ostatnia aktualizacja: 24 stycznia 2022

Poniższe warunki (dalej: „Warunki”) regulują wszelkie korzystanie z [organisation]stron internetowych oraz zasobów znajdujących się w domenie [website domain address] w tym wszystkie treści, usługi i oprogramowanie (dalej: „Usługa”) dostarczane za pośrednictwem tej strony internetowej (dalej: „Strona”) przez [organisation]krajowy program badawczy finansowany [organisation], [country] i prowadzony przez [organisation] (dalej: [organisation], [organisation]”nas”, „my” lub „nasz”). Jeśli istnieją linki lub przekierowania z tej strony do stron internetowych osób trzecich (dalej: „strony osób trzecich”), należy zapoznać się z warunkami korzystania z takich stron. Nie składamy żadnych gwarancji ani oświadczeń dotyczących bezpieczeństwa lub treści takich stron, a dostęp i korzystanie z nich odbywa się na własne ryzyko.

Nie możesz uzyskać dostępu do materiałów ani korzystać z Witryny i/lub Usług oraz nie możesz zaakceptować Warunków, jeśli:

(a) nie osiągnęli Państwo pełnoletności w kraju zamieszkania lub

(b) jesteś osobą, która nie może korzystać z Witryny zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa [country] w kraju, w którym mieszkasz.

Prosimy o dokładne zapoznanie się z niniejszymi Warunkami przed rozpoczęciem korzystania z Witryny. Dostęp i korzystanie ze strony internetowej jest uwarunkowane akceptacją, bez modyfikacji, wszystkich Warunków zawartych w niniejszym dokumencie oraz wszystkich innych zasad, polityk lub procedur, które mogą być publikowanew trybie bieżącym na tej stronie. Jeśli nie zgadzasz się z jakąkolwiek częścią Warunków, nie możesz mieć dostępu ani korzystać z Witryny i Usług.

Jeśli Użytkownik korzysta z Usług w imieniu podmiotu, oświadcza i gwarantuje, że jest upoważniony do zaakceptowania Warunków w imieniu podmiotu oraz, jeśli jest to wymagane, zapewnienia, że jego użytkownicy końcowi przestrzegają wszystkich zobowiązań określonych w Warunkach lub w obowiązującym prawie lub przepisach.

Przestrzeganie wartości Global Partnership on Artificial Intelligence (GPAI).

Zobowiązujesz się do przestrzegania wartości GPAI (https://gpai.ai/about/). Niedopełnienie tego obowiązku stanowi naruszenie Regulaminu, co może skutkować natychmiastowym pozbawieniem użytkownika dostępu do platformy.

Dostępność, błędy i nieścisłości

Na bieżąco aktualizujemy nasze Usługi. Zastrzegamy sobie prawo do poprawek, zmian i aktualizacji Warunków według własnego uznania.

Konta

Zakładając konto w serwisie, użytkownik musi podać nam informacje, które są dokładne, kompletne i aktualne. Niedopełnienie tego obowiązku stanowi naruszenie Warunków, co może skutkować natychmiastowym zamknięciem konta. Użytkownik jest odpowiedzialny za utrzymanie bezpieczeństwa swojego konta oraz za wszelkie działania lub czynności, które występują w związku z jego założeniem.

Użytkownik zobowiązuje się nie ujawniać szczegółów dotyczących swojego konta osobom trzecim. Użytkownik musi niezwłocznie powiadomić nas o każdym nieuprawnionym użyciu swojego konta lub innych naruszeniach bezpieczeństwa natychmiast po uzyskaniu informacji o takiej sytuacji. Nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek działania lub zaniechania użytkownika, w tym za utratę danych, naruszenie poufności lub szkody jakiegokolwiek rodzaju poniesione w wyniku działań lub zaniechań użytkownika. Wszelkie informacje przekazane nam przez użytkownika przy zakładaniu konta będą wykorzystywane zgodnie z naszą polityką prywatności.

Oprogramowanie Open Source

Niektóre oprogramowanie wymagane przez nasze Usługi lub zawarte w nich może być oferowane na licencji open source, której szczegóły są podane w konkretnej dokumentacji danej Usługi. W przypadku, gdy warunki licencji oprogramowania open source wyraźnie zastępują lub zmieniają Warunki, warunki licencji open source mają pierwszeństwo tylko w tym ograniczonym celu.

Zgodność z prawem

Użytkownik będzie przestrzegał wszystkich obowiązujących przepisów prawa, regulacji i praw osób trzecich (w tym przepisów dotyczących importu lub eksportu danych lub oprogramowania, prywatności i przepisów lokalnych). Użytkownik nie będzie korzystał z Usług w celu zachęcania lub promowania działań nieetycznych, nielegalnych lub naruszających prawa osób trzecich. Użytkownik niniejszym nieodwołalnie i bezwarunkowo wyraża zgodę na monitorowanie przez nas sposobu korzystania przez niego z Usług w celu zapewnienia ich jakości, ulepszenia (w razie potrzeby) oraz przestrzegania Warunków.

Polityka dotycząca praw autorskich

Szanujemy prawa własności intelektualnej innych osób. Naszą polityką jest reagowanie na wszelkie roszczenia, że jakakolwiek Usługa zamieszczona na stronie internetowej narusza prawa autorskie lub inne naruszenia własności intelektualnej („Naruszenie”) jakiejkolwiek osoby. Jeśli jesteś właścicielem praw autorskich lub upoważnionym w jego imieniu i uważasz, że praca chroniona prawami autorskimi została skopiowana w sposób stanowiący naruszenie praw autorskich, które ma miejsce za pośrednictwem Witryny, musisz złożyć zawiadomienie na piśmie za pośrednictwem naszego Skontaktuj się z nami i wskaż „Naruszenie praw autorskich”, a w zawiadomieniu zawrzeć szczegółowy opis domniemanego Naruszenia. Możesz być pociągnięty do odpowiedzialności za wszelkie szkody, jak również koszty i wydatki (w tym honoraria adwokackie, jak również koszty czasowe poniesione w celu zbadania Twojego zarzutu), jeśli nie ma uzasadnionej podstawy do Twojego zarzutu.

Własność intelektualna

Własność wszelkiej własności intelektualnej w jakiejkolwiek Usłudze, która jest opracowana przez nas lub naszych licencjodawców (w zależności od przypadku) udostępnionej za pośrednictwem tej strony internetowej, jest naszą własnością, a Twój dostęp do strony internetowej i korzystanie z niej nie przenosi na Ciebie żadnych takich praw (bezpośrednio lub pośrednio).

Użytkownik nie będzie usuwał, niszczył ani zasłaniał żadnych informacji o naszych znakach towarowych i/lub legend lub innych informacji o prawach własności używanych w połączeniu z Usługami. Użytkownik nie może dokonywać inżynierii wstecznej, kompilacji ani w inny sposób redukować do postaci czytelnej dla człowieka żadnego oprogramowania związanego z Usługami.

Odnośniki do innych stron internetowych

Nasz Serwis może zawierać odnośniki do stron internetowych lub usług osób trzecich, które nie są naszą własnością ani nie są przez nas kontrolowane. Nie mamy kontroli nad zawartością, polityką prywatności ani praktykami stosowanymi przez strony internetowe lub usługi osób trzecich i nie ponosimy za nie odpowiedzialności. Ponadto nie ponosimy odpowiedzialności, bezpośrednio lub pośrednio, za jakiekolwiek szkody lub straty spowodowane lub rzekomo spowodowane w związku z wykorzystaniem lub poleganiem na wszelkich takich treściach, towarach lub usługach dostępnych na lub za pośrednictwem takich stron internetowych lub usług. Zdecydowanie zalecamy zapoznanie się z warunkami i polityką prywatności wszelkich odwiedzanych witryn lub usług osób trzecich.

Zakończenie korzystania z serwisu

Możemy natychmiast usunąć lub zawiesić Twoje konto bez uprzedniego powiadomienia lub odpowiedzialności, jeśli naruszysz Warunki. Po rozwiązaniu umowy prawo Użytkownika do korzystania z Usługi zostanie natychmiast utracone. Jeśli użytkownik chce zamknąć swoje konto, może po prostu zaprzestać korzystania z Usługi. Dla uniknięcia wątpliwości, po zamknięciu konta wszelkie opłaty wniesione przez Użytkownika za korzystanie z Usług nie podlegają zwrotowi. Wszystkie postanowienia niniejszych Warunków, które ze względu na swój charakter powinny przetrwać zakończenie korzystania z usługi, będą nadal stosowane, w tym postanowienia dotyczące własności, wyłączenia gwarancji, odszkodowania i ograniczenia odpowiedzialności.

Ograniczenie odpowiedzialności

W żadnym wypadku my, ani nasi dyrektorzy, pracownicy, partnerzy, agenci, dostawcy lub podmioty stowarzyszone nie ponoszą odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody pośrednie, przypadkowe, specjalne, wynikowe lub karne, w tym bez ograniczeń za utratę zysków, danych, użytkowania, wartości firmy lub inne straty niematerialne, wynikające z (i) dostępu użytkownika do Usług lub korzystania z nich albo niemożności uzyskania dostępu lub korzystania z nich; (ii) wszelkie działania lub treści osób trzecich w Usługach; (iii) wszelkie treści uzyskane za pośrednictwem Usług; oraz (iv) nieuprawniony dostęp, wykorzystanie lub zmianę wiadomości lub treści użytkownika.

Odszkodowanie

Zgadzasz się zabezpieczyć i chronić nas, nasze podmioty stowarzyszone, wykonawców i licencjodawców oraz ich dyrektorów, urzędników, pracowników i agentów przed wszelkimi szkodami, roszczeniami i wydatkami, w tym honorariami adwokatów, wynikającymi z Twojego dostępu i korzystania z tej strony internetowej, jak również z usług świadczonych za jej pośrednictwem.

Wyłączenie odpowiedzialności z tytułu gwarancji

Użytkownik korzysta z Serwisu na swoje wyłączne ryzyko. Usługi świadczone za pośrednictwem tej strony internetowej są oparte na zasadzie „AS IS” i „AS AVAILABLE”. Usługi są świadczone bez gwarancji jakiegokolwiek rodzaju, zarówno wyraźnych, jak i dorozumianych, w tym między innymi dorozumianych gwarancji przydatności handlowej, przydatności do określonego celu, nienaruszalności lub przebiegu. My, nasze podmioty zależne, stowarzyszone i licencjodawcy nie gwarantują ani nie zobowiązują się, że a) Usługi będą nieprzerwane, bezpieczne lub dostępne w danym czasie lub miejscu; b) błędy lub wady zostaną naprawione; c) usługi są wolne od wirusów lub innych szkodliwych składników; lub d) usługi będą spełniać wymagania użytkownika oraz e) zostaną zaktualizowane.

Nie gwarantujemy również, że ta strona jest wolna od wirusów komputerowych, błędów lub innych szkodliwych komponentów i powinieneś mieć niezbędne oprogramowanie zabezpieczające i firewall w miejscu przed uzyskaniem dostępu do tej strony.

Prawo właściwe

Niniejsze Warunki są regulowane i interpretowane zgodnie z prawem obowiązującym w [country] bez względu na przepisy kolizyjne. Nieegzekwowanie przez nas jakiegokolwiek prawa lub postanowienia niniejszego Regulaminu nie będzie uznawane za zrzeczenie się tych praw. Jeśli którekolwiek z postanowień niniejszych Warunków zostanie uznane przez sąd za nieważne lub niewykonalne, pozostałe postanowienia Warunków pozostaną w mocy. Niniejszy Regulamin stanowi całość umowy między nami dotyczącej naszej Usługi oraz zastępuje wszelkie wcześniejsze umowy między nami dotyczące Usługi.

Zmiany

Zastrzegamy sobie prawo, według własnego uznania, do zmiany lub zastąpienia niniejszych Warunków według własnego uznania. Jeśli zmiana jest istotna (według naszego uznania), postaramy się powiadomić o niej z co najmniej 10-dniowym wyprzedzeniem, zanim nowe warunki wejdą w życie. Kontynuując dostęp do tej strony lub korzystając z naszych usług po wejściu w życie tych zmian, użytkownik wyraża zgodę na przestrzeganie zmienionych warunków. Jeśli użytkownik nie zgadza się na nowe warunki, powinien zaprzestać korzystania z Usług.

Skontaktuj się z nami

W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących niniejszych Warunków, prosimy skontaktuj się z nami.