AI Maturity Index (AIMIND)

AIMIND to skoncentrowane na przemyśle ramy oceny gotowości AI opracowane przez Komitet MŚP w ramach grupy roboczej ds. innowacji i komercjalizacji GPAI. Wykrywa i określa krytyczne czynniki sukcesu do wdrożenia AI w oparciu o połączone doświadczenie branżowe komitetu ekspertów z różnych branż i krajów.

AIMIND pozwala przedsiębiorcom i organizacjom ocenić ich gotowość do wdrożenia AI i zidentyfikować lukę między ich obecnym a pożądanym stanem, umożliwiając tym samym organizacjom zrozumienie podejścia do przyjęcia AI i podjęcia konkretnych kroków w celu zwiększenia gotowości do wdrożenia i wykorzystania AI.

Finalnie celem AIMIND jest zmaterializowanie abstrakcyjnych koncepcji w konkretne działania, aby pomóc organizacjom przyspieszyć wdrożenie AI.

  Firma niezaawansowana Firma średnio zaawansowana Firma zaawansowana Firma bardzo zaawansowana
Średni wynik Mniej niż 2.5 od 2.5 do 3.4 od 3.5 do 4.5 Więcej niż 4.5
Możliwości ogólne Firma mogła słyszeć o sztucznej inteligencji, ale nie jest świadoma jej zastosowań. Doświadczeni konsumenci rozwiązań AI. Firma potrafi zidentyfikować przypadki użycia dla rozwiązań AI Możliwość integracji wstępnie wytrenowanego modelu AI z produktami lub procesami biznesowymi. Firma jest zdolna do opracowywania niestandardowych rozwiązań AI dla konkretnych potrzeb biznesowych
Charakterystyka ogólna Moment, w którym sprzedawcy przekonają do przypadków użycia i wartości biznesowej sztucznej inteligencji. Identyfikacja potencjalnych przypadków użycia i poszukiwanie rozwiązań AI od dostawców. Ocena rentowności wstępnie wytrenowanych modeli sztucznej inteligencji Opracowany plan wdrożenia sztucznej inteligencji
Adekwatność przyjęcia AI Korzystaj z gotowych, kompleksowych rozwiązań AI Integracja wstępnie wytrenowanych modeli AI i rozwiązań dla popularnych aplikacji AI Opracowanie niestandardowego modelu AI dla unikalnych potrzeb biznesowych

Komponenty AIMIND

AIMIND składa się z 5 filarów, które mapują się na 12 ścieżek. 5 filarów jest współzależnych i synergicznych ze sobą.

Organizacje o silnej gotowości organizacyjnej mogą zidentyfikować przykłady wdrożeń,przyczyniając się tym samym do osiągnięcia gotowości biznesowej. Decyzja i podejście do identyfikacji odpowiedniego wdrożenia jest kierowana przez gotowość w zakresie etyki i zarządzania. Przykłady wdrożeń są wspierane przez gotowość do gromadzenia danych z ustalonymi politykami, procesami, praktykami w tym zakresie tak, aby zapewnić dokładność, wiarygodność i kompletność danych. Gotowość infrastruktrualna pomaga przekształcić pomysły w działania poprzez dostarczenie organizacji narzędzi i technologii do szkolenia, hostingu i wdrażania rozwiązań AI.

Podsumowując, 5 głównych filarów AIMIND zapewnia szeroką ocenę gotowości organizacji do przyjęcia AI.

Cztery filary i dziewięć wymiarów oceniają konkretny obszar, który przyczynia się do ogólnej gotowości organizacji do wdrażania AI.

W każdym filarze ma on kilka wymiarów, a każdy wymiar jest oceniany na czterech poziomach gotowości do wdrożenia AI:

  • Firma niezaawansowana we wdrażaniu AI
  • Firma średnio zaawansowana we wdrażaniu AI
  • Firma zaawansowana we wdrażaniu AI
  • Firma bardzo zaawansowana we wdrażaniu AI

Organizacje mogą wykazywać różne poziomy gotowości do wdrażania AI we wszystkich wymiarach.

Filar Wymiar Ocena
Gotowość organizacyjna Wsparcie zarządu Czy organizacja przydzieliła zasoby na realizację inicjatyw związanych ze sztuczną inteligencją?
Umiejętność posługiwania się AI Czy pracownicy mogą zidentyfikować potencjalne przypadki użycia AI i być świadomymi konsumentami rozwiązań AI?
Talenty AI Czy organizacja ma możliwości opracowywania, integrowania i utrzymywania modeli sztucznej inteligencji?
Akceptacja AI przez pracowników Czy pracownicy ufają i akceptują systemy oparte na sztucznej inteligencji?
Kultura eksperymentowania Czy organizacja posiada kulturę eksperymentowania, dzięki której pracownicy mogą badać i rozwijać przypadki użycia sztucznej inteligencji?
Gotowość w zakresie etyki i zarządzania Zarządzanie AI Czy organizacja ma odpowiednie zarządzanie, aby uniknąć nieumyślnego wyrządzenia szkody użytkownikom końcowym?
Kontrola ryzyka AI Czy organizacja posiada odpowiednią klasyfikację poziomu ryzyka systemów AI?
Gotowość do tworzenia wartości biznesowej Gotowość do tworzenia wartości biznesowej Czy organizacja zidentyfikowała odpowiednie przypadki użycia sztucznej inteligencji i oceniła ich propozycje wartości?
Gotowość danych Jakość danych Czy organizacja posiada procesy zapewniające jakość (dokładność, kompletność) gromadzonych danych?
Dane referencyjne Czy istnieje jedno źródło informacji, spójność formatu danych i wiarygodne metadane?
Gotowość infrastruktury Infrastruktura uczelnia maszynowego (ML) Czy organizacja posiada odpowiednią i wystarczającą infrastrukturę ML (np. GPU, pamięć) do wspierania szkolenia i wdrażania modeli AI?
Infrastruktura danych Czy organizacja wykorzystuje odpowiednią infrastrukturę danych (np. data lake) jako centralne repozytorium danych?

Założenia AIMIND

Panuje błędne powszechne przekonanie, że wdrożenie AI jest mozliwe tylko przez jedynie przez większe lub technologiczne firmy i organizacje. Jest wręcz przeciwnie, ponieważ organizacje o niższym poziomie świadomości, nawet jeśli brakuje im danych, talentów czy infrastruktury, mogą wdrażać gotowe rozwiązania AI do swoich działań biznesowych. Przykładowo, nietechnologiczna firma taka jak kancelaria prawna może wdrożyć na swojej stronie internetowej chatbota, który pomoże odpowiadać na zapytania klientów. Różnica polega jedynie na tym, że organizacje świadome korzyści wynikających z AI mogą zidentyfikować lepsze możliwości wdrożeń AI, zamówić odpowiednie rozwiązania AI i potencjalnie odnieść większe korzyści z przyjęcia AI. Organizacje zaawansowane zazwyczaj potrafią zintegrować funkcje AI z istniejącymi produktami za pomocą interfejsu programowania aplikacji (API). Na przykład firma na poziomie zaawansowanym zajmująca się badaniem konsumentów mogłaby łączyć się poprzez API z usługami AI dostarczanymi przez dostawców usług w chmurze po to, by analizować nastroje klientów. Organizacje zaawansowane mogą również z łatwością korzystać z otwartych źródeł i wstępnie wytrenowanych modeli AI, aby wzbogacić swoje produkty lub usługi o funkcje AI, zwiększając tym samym swoją konkurencyjność. Organizacje bardzo zaawansowane zazwyczaj potrafią opracować rozwiązania dostosowane do unikalnych potrzeb biznesowych nawet wtedy, gdy nie są dostępne na rynku. Ogranicza ich jedynie wyobraźnia, dane i zasoby w zakresie rodzaju rozwiązań AI, które mogliby opracować. Organizacje powinny ocenić, czy ich obecne możliwości AI wspierają cele organizacyjne. Jeśli istnieje rozbieżność, organizacje mogą odwołać się do swoich profili zdolności organizacyjnych jako wysokopoziomowych wskazówek dotyczących konkretnych obszarów, na których należy się skupić i które należy poprawić. Ważną kwestią, na którą należy zwrócić uwagę jest to, że nie każda organizacja musi osiągnąć poziom bardzo zaawansowany. Odpowiednia gotowość do wdrażania AI jest zależna od celów organizacyjnych. Niemniej jednak, biorąc pod uwagę wszechobecność technologii AI, organizacje powinny minimalnie aspirować do bycia średnio zaawansowaną we wdrażaniu AI. Dzięki temu mogą oni zidentyfikować lepsze przykłady wdroźeń AI, nabyć je i być świadomymi konsumentami AI.

Podejście do zwiększania gotowości wdrażania AI

Poniżej znajduje się sugerowane podejście dla organizacji, aby skorzystać z oceny AIMIND i poprawić swoją gotowość do wdrażania AI:

  1. Określ, czy obecne możliwości AI wspierają cele organizacyjne: AI, podobnie jak inne technologie, jest narzędziem, które może pomóc organizacjom zwiększyć ich konkurencyjność poprzez większą automatyzację (oszczędność kosztów), lepsze oferowanie produktów (przychody) czy głębsze możliwości analityczne (tzw. insighty). Cele organizacyjne służą jako gwiazda północna dla przyjęcia technologii; przyjęcie AI bez wyraźnego kierunku i celu przyniesie rozczarowujące rezultaty. Dlatego organizacje powinny zacząć od zdefiniowania swoich celów organizacyjnych, zidentyfikaci potencjalnych obszary, w których AI może dodać wykładniczą wartość, zanim w nią zainwestują. Po zidentyfikowaniu potencjalnych obszarów zastosowań AI, organizacje mogłyby zdecydować, czy przykładowe wdrożenia uzasadniają zatrudnienie zespołu inżynierów AI do opracowania niestandardowych rozwiązań. Nie każde przykładowe wdrożenie wymaga indywidualnych rozwiązań; organizacje, zwłaszcza firmy niezaawansowane i średnio zaawansowane we wdrażaniu AI, powinny najpierw zapoznać się z dostępnymi na rynku rozwiązaniami, zanim opracują własne. Przykładowo, nietechnologiczna firma taka jak kancelaria prawna może wdrożyć na swojej stronie internetowej chatbota, aby wesprzeć swoje działania w zakresie obsługi klienta. Takie podejście jest szybsze, obarczone mniejszym ryzykiem i pozwoli organizacji zdobyć doświadczenie w wykorzystaniu aplikacji AI. Organizacje powinny również rozważyć, czy posiadanie konkretnej aplikacji AI jest traktowane jako podstawowa przewaga konkurencyjna. Na przykład, jeśli kancelaria, która zajmuje się obługą spraw dotyczących AI i jest to jej podstawową przewagą konkurencyjną, istnieje większe prawdopodobieństwo stworzenia takiego rozwiązania we własnym zakresie.
  2. Określenie, na jakim poziomie zdolności wdrożeninowych AI powinna być organizacja: Organizacje mogą odnieść się do wyników AIMIND, aby zrozumieć, które zdolności AI są im potrzebne. Ogólnie rzecz biorąc, organizacje poszukujące możliwości przyjęcia komercyjnie dostępnych rozwiązań mogą być niezaawansowane lub średnio zaawansowane we wdrażaniu AI. Organizacje, które szukają możliwości integracji swoich produktów z zewnętrznymi funkcjami AI, powinny być na poziomie zaawansowanym. Ostatecznie organizacje chcące rozwijać swoje niestandardowe rozwiązania AI powinny być na poziomie bardzo zaawansowanym.
  3. Skup się najpierw na najsłabszym z aspektów: Organizacje, które chcą poprawić swoją gotowość do wykorzystania AI, powinny w pierwszej kolejności skupić się na swoim najsłabszym wymiarze w oparciu o Profil Zdolności Organizacji. Wymiary te mają synergiczne działanie, a ich realizacja może być możliwa tylko wtedy, gdy organizacja posiada zdolności we wszystkich wymiarach. Jeśli w organizacji występuje wiele wymiarów o tym samym wyniku, należy nadać priorytet wymiarom wymienionym w sekcji „Gotowość organizacyjna”, a następnie przejść do „Gotowości w zakresie etyki i zarządzania”, „Gotowości w zakresie wartości biznesowej”, „Gotowości w zakresie danych” oraz „Gotowości w zakresie infrastruktury”.

AIMIND wykonany przez AI Singapore oraz Initiative for Applied Artificial Intelligence (Inicjatywa na rzecz stosowania sztucznej inteligencji) jest udostępniana na podstawie licencji CC-BY-NC-ND 4.0 (Udostępnianie i powielanie wyłącznie do użytku niekomercyjnego. Bez prawa do modyfikacji lub tworzenia pochodnych).