Informacje i dane do kontaktów w sprawie danych osobowych

Tożsamość administratora

Administrator danych: Fundacja Platforma Przemysłu Przyszłości z siedzibą w Radomiu, ul. Jacka Malczewskiego 24, kod 26-609 Radom.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można skontaktować się: listownie na adres siedziby bądź drogą elektroniczną na adres e-mail: RODO@fppp.gov.pl

Informacje dotyczące przetwarzanych danych osobowych

Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu:

  1. założenia konta na portalu;
  2. realizacja obowiązków prawnych ciążących na administratorze;
  3. realizacja prawnie uzasadnionych interesów administratora.

Podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest::

  • w odniesieniu do celu określonego w pkt 1 –  art. 6 ust. 1 lit. b RODO* – w zakresie niezbędnym do założenia konta na portalu;
  • w odniesieniu do celu określonego w pkt 2 – art. 6 ust. 1 lit. c RODO – realizacja obowiązków prawnych ciążących na administratorze wynikającego z: przepisów ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 164) oraz ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270);
  • w odniesieniu do celu określonego w pkt 3 – art. 6 ust. 1 lit f RODO – realizacja prawnie uzasadnionych interesów administratora, w tym dochodzenie ewentualnych roszczeń związanych z realizacją i wykonaniem umowy.

Kategorie odnośnie danych

imię, nazwisko, służbowy adres e-mail

Źródło pochodzenia danych

Podmiot zakładający konto na portalu

Odbiorcy danych osobowych

Dane osobowe są przekazywane do podmiotu przetwarzającego dane w imieniu administratora danych osobowych, posiadający uprawnienia do ich przetwarzania w zakresie utrzymania strony na serwerach OVH sp. z o.o., ul. Swobodna 1, 50-088 Wrocław.

Dane osobowe mogą być przekazywane do organów publicznych i urzędów państwowych lub innych podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa lub wykonujących zadania realizowane w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej.

Dane osobowe nie będą przekazane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

Okres przechowywania danych

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane dopóki istnieje podstawa ich przetwarzania lub do momentu usunięcia przez Pana/Panią konta na portalu, a w przypadku obowiązku prawnego spoczywającego na administratorze danych – dopóki istnieje ten obowiązek.

Prawa osoby, której dane dotyczą

Przysługuje Pani/Panu prawo:

  • dostępu do swoich danych osobowych,
  • żądania ich sprostowania, 
  • sprzeciwu (w przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO), 
  • ograniczenia przetwarzania danych osobowych.

Żądanie w sprawie wyżej wymienionych praw proszę przesłać w formie pisemnej do administratora danych (adres w sekcji Dane kontaktowe administratora) z dopiskiem „Ochrona danych osobowych”.

Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Informacja o dowolności lub obowiązku podania danych

Podanie danych osobowych jest niezbędne do założenia konta na portalu. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości realizacji celów przetwarzania danych osobowych.

Informacja o zautomatyzowanym przetwarzaniu danych oraz profilowaniu

Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, 
w tym profilowaniu. 


* Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej jako RODO.