Robotization of Company -Customer Communication – ROC3

Czas wdrożenia:
miesięcy
Dostawca rozwiązań: DEVINITI

Jest to innowacyjne rozwiązanie, które z wykorzystaniem sztucznej inteligencji (AI zwłaszcza algorytmów: przetwarzania języka naturalnego NLP, generowania języka naturalnego NLG oraz uczenia maszynowego) wspiera proces obsługi reklamacji i wniosków oraz inne procesy posprzedażowe.

Rozwiązanie wpisuje się w strategię hiper-automatyzacji ze względu na zakres wsparcia procesów posprzedażowych przez AI oraz włączenia szeregu technologii tj. AI/ML, low-code/no-code, RPA w celu maksymalizacji wartości biznesowych generowanych przez procesy posprzedażowe.

Głównym celem projektu było zautomatyzowanie procesu posprzedażowej obsługi klienta, tzn.: skargi, wnioski, roszczenia i inne zgłoszenia od klientów. Wprowadzenie automatyzacji tego procesu ma na celu przyspieszenie obsługi klienta, poprawienie spójności i dokładności komunikacji oraz przede wszystkim zwiększenie zadowolenia klientów z otrzymywanej obsługi. Zatem cel produktu jest oparty na maksymalizacji wartości biznesowych, a nie wyłącznie oszczędności w procesie. Dlatego podczas projektowania systemu opieraliśmy się nie tylko na dobrych praktykach RPA, ale przede wszystkich na światowych trendach w obszarach kolaboratywnej inteligencji. Proces posprzedażowy jest tzw. procesem bogatym w wiedzę dlatego maksymalizacja wartości sprzedażowych musi być oparta na dobrej partnerskiej współpracy człowiek-robot.

W celu osiągnięcia w/w celów stworzony został zestaw narzędzi współpracujących ze sobą. Cały proces rozpoczyna się od automatycznej analizy, klasyfikacji i ekstrakcji danych z przychodzącego zgłoszenia. Po takiej analizie system automatycznie decydował o wadze sprawy oraz o przypisaniu zgłoszenia do agenta lub, w przypadku możliwości pełnej automatyzacji zgłoszenia (np. “proszę o zamknięcie konta”, “chciałbym skorzystać z prawa do zapomnienia moich danych osobowych”), o przypisaniu do robotów operacyjnych. Roboty te są w wybranych typach intencji realizować zadania samodzielnie.

Dlatego też w przypadku skomplikowanych wielowątkowych spraw, sprawa jest przez robota decyzyjnego przypisywana do zespołu agent-cobot (AI Writing Assistenta). Cobot korzystający z przetwarzania języka naturalnego (NLP), który może zostać douczony na tzw. “mikroszablonach” dostępnych z danych historycznych klienta, podczas tworzenia odpowiedzi, dzięki wcześniejszej analizie i klasyfikacji zgłoszenia jest w stanie podpowiadać agentowi akapity do tworzonej odpowiedzi nawiązujące do wagi i tematyki sprawy. Ten proces przyspiesza tworzenie pisma o ponad 50%.

Wdrożenie ROC3, hiper-automatyzującego posprzedażową obsługę klienta niesie za sobą szereg korzyści dla organizacji. Wśród nich możemy wyróżnić następujące: 

 • Skrócenie SLA oraz znaczna oszczędność czasu – dzięki predefiniowanym odpowiedziom nawet dla spraw trudnych i niestandardowych oraz dzięki pełnemu zautomatyzowaniu dyspozycji dla robotów operacyjnych (RPA), organizacja może osiągnąć nawet do 50% krótszy czas przetwarzania dokumentów i generowania odpowiedzi do klientów. 
 • Usprawniona komunikacja – dzięki standaryzacji odpowiedzi oraz przestrzeganiu zasad pisowni dostosowanej do klienta organizacja generuje lepszą, bardziej transparentną i łatwiejsza do zrozumienia komunikację z klientem. Ponadto, minimalizuje ryzyko wizerunkowe, które może być spowodowane ludzkim błądem, np.: błąd ortograficzny, stylistyczny, interpunkcyjny. 
 • Zadowolenie klientów – dzięki umożliwieniu reakcji w czasie rzeczywistym na wyjątkowe zgłoszenia klientów, jak wyciek danych czy kradzież, oraz dzięki znaczącemu skróceniu czasu poprzedażowej obsługi klienta, tj.: obsługi reklamacji i wniosków, organizacja zwiększa satysfakcję klientów ze swoich usług.
 • Zwiększenie efektywności – dzięki automatyzacji części pracy pracowników Back Office, organizacja minimalizuje możliwość wystąpienia błędów w kategoryzacji spraw oraz poprzez realizację oczywistych dyspozycji klientów przez roboty operacyjne (RPA) odciąża pracowników od zadań mechanicznych, monotonnych, niewykorzystujących ich wysokich kompetencji, jednocześnie umożliwiając im zajęcie się sprawami ambitniejszymi. 
 • Stale rosnące umiejętności – ROC3 działa coraz skuteczniej z każdym nowym pismem dzięki uczeniu maszynowemu, a pracownicy również mają więcej czasu na rozwój i zwiększanie kompetencji.
 • Zmniejszenie ryzyk prawnych – dzięki możliwości znacznie szybszego generowania odpowiedzi dla klientów organizacja minimalizuje ryzyko przekroczenia SLA dla poszczgólnych spraw, szczególnie spraw krytycznych, które mogłoby powodować konsekwencje prawne. 

ROC3 to system, który zbudowany jest modułowo i udostępniany jako mikroserwisy: OCR, uniwersalne klasyfikatory uczenia maszynowego, NER (Named Entity Recognition), identyfikacja intencji, AWA (AI Writing Assistant) co pozwala na użycie poszczególnych serwisów w innych rozwiązaniach w organizacji, nie tylko w posprzedażowej obsłudze klienta. 

ROC3 umożliwia powstanie w organizacji szyny komunikacyjnej algorytmów inteligentnych o wysokim stopniu uniwersalności, co daje kolejne możliwości, jak np.: możliwość wytrenowania NER dla innych obszarów czy też klasyfikatorów wykrywających relacje z poza obszaru ROC3. W organizacji, która wdrożyła ROC3, pozwala to na obniżenie kosztów nowych projektów z różnych obszarów, gdzie któryś z powyższych modułów będzie potrzebny.

Dodatkowo analizowany jest rozwój w obszarze XAI (Explainable Artificial Intelligence) tj. wizualizacji wiedzy o kliencie i samym procesie obsługi reklamacji wpisująca się w trend wraz z wnioskami etapów klasyfikacjami.

Światowy rozwój NLG (generowanie języka naturalnego), głębokich algorytmów generatywnych oraz wzrost mocy obliczeniowej powoduje, że zespół projektowy ROC3 pracuje również w obszarze samego Generatora, aby uzyskać jeszcze wyższy wskaźnik automatyczności dla pism niestandardowych o wysokiej „jakości” językowej i merytorycznej.

System posiadaja następujące, wyróżniające go na tle konkurencyjnych rozwiązań cechy: 

 • Klasyfikacja dokumentów – ROC3 automatycznie przypisuje nową sprawę do kategorii wskazujących jej rodzaj i temat oraz intencje i ich typ (sprawa jedno wątkowo lub multi wątkowa), dzięki czemu sprawa od razu trafia do obsługi do właściwego zespołu lub (jeśli jest to sprawa, standardowa, niewymagająca obsługi przez pracownika) do robota RPA. 
 • Czytanie między wierszami – ROC3 dokonuje analizy emocji i intencji klienta, oraz wykrywa rzeczywistego autora pisma, np.: prawnik lub osoba dobrze rozeznana z ustawodawstwem i regulacjami. Na podstawie tych informacji analizuje ryzyko wiążące się ze sprawą, np.: możliwość zgłoszenia sprawy do odpowiedniego regulatora przez nadawcę pisma. Ponadto, analizując emocje i mając dostęp do historycznej komunikacji z klientem system analizuje ryzyko, np.: możliwość rezygnacji klienta z usługi czy produktu.
 • AI Writing Assistant – generator odpowiedzi, który bazując na historycznej korespondencji w podobnych sprawach, pomaga stworzyć odpowiedź do klienta, dbając o poprawność odpowiedzi (konstrukcja, ortografia, stylistyka) i kompletności informacji. Pracownik korzysta z przygotowanych przez system akapitów, mogąc jednocześnie dopisać własne treści, więc to on decyduje o zawartości dokumentu. Dodatkowo, AWA został uposażony w inne funkcjonalności: szybkie wyszukiwanie fraz, dodawanie i usuwanie ich z pisma.
 • Collaborative Intelligence – wdrażając w organizacji ROC3 skupiamy się przede wszystkim na idei współpracy człowieka z robotem, prowadzącej do maksymalizacji wartości biznesowej. Wynikiem tego jest kultura efektywnej współpracy zespołowej skupionej na osiąganiu pożądanych wyników biznesowych. W praktyce, proste sprawy/zadania są automatycznie realizowane przez roboty operacyjne, natomiast sprawy trudne przez ludzi i współpracujące z nimi roboty – coboty. 
 • Coboty – to roboty kolaboracyjne, wspomagające się zaawansowanymi technikami AI/NLP, pomagające pracownikowi w generowaniu zaawansowanych i skomplikowanych odpowiedzi z wykorzystaniem języka naturalnego przyjaznego dla klientów organizacji. Robot współpracuje więc z człowiekiem, pomaga w jego codziennych zadaniach, usprawnia jego pracę, jest prawdziwą częścią zespołu. 
 • Hiper-automatyzacja procesu posprzedażowego – system zapewnia kompleksowe wsparcie w procesie posprzedażowej komunikacji z klientem. Proces ten obejmuje wszystkie czynności od momentu wpłynięcia korespondencji nadesłanej przez klienta, do momentu wygenerowania do niego odpowiedzi lub automatycznego spełnienia prośby klienta – wystawienie ich do realizacji przez robota (RPA). Wykorzystywany jest szereg technologii tj. OCR, low-code/no-code, RPA połączone analizami i decyzjami AI.

Dokumtent PDF

Link Wideo

Diagram

Kontakt

Czas wdrożenia

months

Wideo

Broszura