Dybowski Prosta Spółka Akcyjna

Website: https://dybowski.ml

1. Projektowanie i wdrażanie piaskownic regulacyjnych:
– Tworzenie środowisk testowych do badania i oceny algorytmów AI.
– Wdrażanie narzędzi do monitorowania i kontrolowania procesów związanych z AI.
– Ocenianie wpływu i skuteczności algorytmów w kontekście regulacji.

2. Bias Detection Software (Oprogramowanie wykrywające uprzedzenia):
– Wdrażanie rozwiązań umożliwiających identyfikację uprzedzeń w algorytmach AI.
– Monitorowanie danych i wyników generowanych przez systemy oparte na sztucznej inteligencji.
– Eliminowanie uprzedzeń w algorytmach i poprawa ich uczciwości.

3. Fairness as a Service (Sprawiedliwość jako usługa):
– Zapewnianie narzędzi i usług mających na celu zapewnienie sprawiedliwości w systemach AI.
– Optymalizacja algorytmów i procesów decyzyjnych w celu unikania uprzedzeń i dyskryminacji.
– Wdrażanie monitoringu i raportowania w celu zapewnienia transparentności i uczciwości AI.

4. AI Ethics Consulting (Doradztwo etyczne w zakresie sztucznej inteligencji):
– Doradztwo w zakresie etyki i zasad związanych z wykorzystaniem sztucznej inteligencji.
– Tworzenie kodeksów postępowania i polityk etycznych związanych z AI.
– Ocena i identyfikacja potencjalnych ryzyk związanych z etyką i sztuczną inteligencją.

5. Explainability Tools (Narzędzia do wyjaśnialności):
– Wdrażanie narzędzi i technik umożliwiających wyjaśnienie decyzji podejmowanych przez systemy AI.
– Analiza i interpretacja procesów podejmowania decyzji w oparciu o sztuczną inteligencję.
– Zapewnienie transparentności i zrozumiałości działania algorytmów AI.

6. AI Regulation Compliance (Zgodność z przepisami dotyczącymi sztucznej inteligencji):
– Doradztwo i wsparcie w zakresie przestrzegania przepisów regulacyjnych związanych z AI.
– Ocena i dostosowanie systemów AI do wymogów prawnych i etycznych.
– Tworzenie strategii zgodności i monitorowanie zmian w przepisach dotyczących AI.

7. Certification Services (Usługi certyfikacyjne):
– Świadczenie usług certyfikacji systemów i rozwiązań opartych na sztucznej inteligencji.
– Audyt i ocena zgodności z określonymi standardami i wytycznymi.
– Zapewnienie zaufania i wiarygodności w stosowaniu AI.

8. Privacy-Preserving AI Solutions (Rozwiązania AI zachowujące prywatność):
– Wdrażanie rozwiązań AI, które zapewniają ochronę prywatności danych.
– Zastosowanie technik kryptograficznych i anonimizacji w systemach AI.
– Doradztwo w zakresie zgodności z przepisami o ochronie danych osobowych.

9. Responsible AI Training Platform (Platforma szkoleniowa dla odpowiedzialnej sztucznej inteligencji):
– Zapewnienie szkoleń i kursów dotyczących odpowiedzialnego wykorzystania sztucznej inteligencji.
– Edukacja w zakresie etyki, zasad i skutków związanych z AI.
– Budowanie świadomości i umiejętności związanych z odpowiedzialnym podejściem do sztucznej inteligencji.

Oferowane usługi mają na celu wspieranie organizacji w wykorzystywaniu sztucznej inteligencji w sposób etyczny, transparentny i zgodny z obowiązującymi przepisami, zapewniając zaufanie klientów i społeczeństwa.

Kontakt